Du som kunde…

..har tidligere hatt fasttelefon levert fra Tele2 Norge. Phonect og Tele2 har signert en avtale der Phonect overtok ditt kundeforhold på fasttelefon.
Ditt kundeforhold på fasttelefon ble overført til Phonect med virkning fra 31. oktober 2015.

På denne siden kan du finne informasjon om ditt kundeforhold.
Du kan også gå videre til informasjon om enten privat eller bedrift.

Informasjon om privat

Gå til privat

Informasjon om bedrift

Gå til bedrift

AvtaleGiro

Du kan opprette avtalegiro i din nettbank. Hvordan man gjør dette varierer fra bank til bank, kontakt din bank for veiledning. Korrekt betalingsmottaker er Visma Collectors. Velg alternativet med kontonummer 1604.14.49660.

Informasjon

Ofte stilte spørsmål
Spørsmål Svar
Når skjer overføringen av mitt nummer? Alle numrene flyttes den 31. oktober
Får jeg nytt nummer? Nei. Du beholder nummeret du har i dag.
Får jeg samme priser på tellerskrittene? Ja, dette blir uendret
Får jeg samme månedsavgift? Nei. På grunn av en prisjustering fra Telenor blir det en økning av månedsavgift. Se oversikt over nye abonnementspriser under fane privat og bedrift.
Må jeg opprette Avtalegiro eller eFaktura på nytt? Ja. Den første fakturaen fra Phonect blir uten fakturagebyr. Hvis du oppretter Avtalegiro eller eFaktura unngår du dette på fremtidige fakturaer fra Phonect
Får jeg faktura fra både Tele2 og Phonect? Tele2 sender deg faktura i oktober, og Phonect sender deg faktura fra og med november.
Hvem ringer jeg til om jeg har fakturaspørsmål? Hvis du har spørsmål til din Tele2-faktura, ringer du til Tele2 som før. Alle andre spørsmål rettes til Phonect
Beholder jeg alle mine tjenester? Ja. Du skal ikke merke noe til overføringen.
Hva skjer med min trygghetsalarm? Vi gjør ingen endringer på din linje eller abonnement. Ta kontakt med leverandør av alarmen dersom du er usikker.
Må jeg gjøre noe selv når overføringen er utført? Nei. Phonect og Tele2 tar seg av alt det tekniske.
Må jeg bytte telefonapparat? Nei. Det telefonapparatet du bruker i dag fungerer også når overføring til Phonect er gjennomført.
Hva skjer om jeg skal flytte til ny adresse? Hvis du skal flytte før 30. oktober, gir du beskjed til Tele2. Phonect support for Tele2 kunder er operativ fra mandag 2.november.
Hva skjer om jeg bytter operatør før overgangen til Phonect? Da blir nummeret ditt ikke overført til Phonect, og du fortsetter hos den nye operatøren som normalt.
Jeg ønsker å foreta et eierskifte på mitt abonnement. Hvor skal jeg henvende meg? Du kan kontakte Phonect om eierskifte når ditt nummer er overført. Dette skjer 31. oktober.
Dersom jeg har mobilabonnement og fasttelefon fra Tele2 i dag, vil jeg da motta to ulike fakturaer etter overføringen til Phonect? Ja. Ditt mobilabonnement flyttes til Netcom, og fasttelefonen til Phonect. Dette er to separate leverandører som sender egne fakturaer.
Hvor skal jeg melde om feil på min linje? Du skal melde fra om feil på linje til Tele2 frem til 31. oktober. Etter 31. oktober er Phonect ansvarlig for å håndtere feilmeldinger.
Jeg har abonnementet kun på grunn av bredbånd. Må jeg melde om dette til min leverandør av bredbånd? Du trenger ikke gjøre noe. Linjen fungerer som før.
Får jeg samme forfallsdato hos Phonect? Kunde vil motta faktura på tilsvarende tidspunkt i mnd som i dag, men fakturabetingelser er 14 dager for alle kunder både på privat og bedrift
Generelle kjøpsvilkår Privat

Generelle kjøpsvilkår Privat

Her finner du Phonects generelle kjøpsvilkår.
Gjeldende fra 30.09.2015:

1 AVTALEN

Abonnementsvilkårene beskrevet her regulerer avtaleforholdet mellom Phonect Norge AS (heretter “Phonect”) og privatkunden (heretter “Kunden”) for levering av alle tjenester. Avtalen består av disse generelle abonnementsvilkårene, spesielle vilkår for de ulike typer tjenester som leveres, tilbud/aksept, samt den til enhver tid gjeldende prisliste.
Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal følgende dokumentrang gjelde:

 1. Tidligere inngåtte avtaler og betingelser (tilbud / aksept), samt varslede endringer.
 2. Den til enhver tid gjeldende prisliste, tilgjengelig ved henvendelse til Phonect kundeservice på tlf. 815 56 510.
 3. Tilleggsvilkår for enkelte av Phonects tjenester
 4. Disse generelle abonnementsvilkår

Tas Phonects tjenester i bruk uten at uttrykkelig skriftlig avtale er inngått, anses vedkommende å ha akseptert Phonects abonnementsvilkår.

2 AVTALEPARTER / OVERDRAGELSE AV AVTALEN / VIDERESALG

2.1 Avtaleparter
Avtaleparter er Phonect og den fysiske person som er registrert som Kunde. Ved inngåelsen av avtalen skal Kunden gi følgende opplysninger til Phonect:

 • navn, folkeregistrert adresse, fødselsdato og nasjonalitet og
 • informasjon om eventuelle eksisterende telefonnummer.

Endringer av personopplysninger av betydning for kundeforholdet må straks meldes til Phonect. Overdragelse / videresalg
Kunden kan ikke overdra avtalen eller videreselge Phonects tjenester til andre uten skriftlig samtykke fra Phonect. I forbrukerforhold er overdragelse til medlem av samme husstand tillatt med mindre Phonect har saklig grunn til å nekte dette. Før overdragelse skjer må samtlige økonomiske forpliktelser under avtaleforholdet være betalt. Ved overdragelse vil det normalt påløpe innmeldingsgebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

3 PHONECTS YTELSER – LEVERINGSTIDSPUNKT

Phonect plikter å levere tjenesten innen den tid, i det omfang og med den kvalitet som fremgår av Phonects tilbud, etter å ha mottatt bestilling fra Kunden i henhold til gjeldende rutiner. Phonect er berettiget til å utsette leveringstidspunktet dersom dette er forårsaket av forsinkelse fra andre operatører, eller det foreligger annen rimelig grunn for slik utsettelse. Er det avtalt leveringstidspunkt med frammøte av montør og det ikke er noen til stede på avtalt tidspunkt, vil Phonect pålegge et gebyr for fremmøte i henhold til gjeldende prisliste.
På grunn av kommunikasjonsnettets oppbygning, geografiske forhold eller andre ytre påvirkninger kan noen av tjenestene ikke benyttes overalt i kommunikasjonsnettet. Dette anses ikke som en feil ved tjenesten. Phonect innestår ikke for at Kundens bruk av tjenesten skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller for andre overføringshindringer som er utenfor Phonects kontroll.

4 PRISER

Priser for de enkelte tjenestene følger av den til enhver tid gjeldende prisliste, samt videreføring av tidligere priser. Prisene er tilgjengelige hos Phonects kundeservice. Phonect har rett til å foreta endringer i prisene. Ved eventuelle prisendringer skal Kunden varsles minst en måned før endringen trer i kraft.
Ved endringer kan Kunden si opp avtalen og kreve tilbake eventuelle forhåndsbetalte avgifter for inneværende periode. Dersom Kunden har bindingstid vil det påbeløpe oppsigelsesgebyr.

5 KREDITT / KREDITTVURDERING / SIKKERHET

Phonect kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyråer. I prislisten kan det fastsettes kredittgrense for de ulike tjenestene. Ved overskridelse av kredittgrensen kan Phonect midlertidig stenge tjenesten og kreve at Kunden betaler det overskytende beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette beløpet. Dersom Kunden ikke finnes tilstrekkelig kredittverdig, kan Phonect kreve at tjenesten forskuddsbetales eller at Kunden stiller nødvendig sikkerhet. Kredittgrensen er et internt styringsverktøy for Phonect og gir ikke Kunden noen garantier for at abonnementet vil bli sperret dersom forbruket overstiger denne.

6 KUNDENS BETALINGSANSVAR

Phonect sender regning til den som er registrert som Kunden. Phonect kan kreve at enkelte tjenester eller deler av tjenester forskuddsbetales. Kunden er ansvarlig for betaling av de tjenestene som er bestilt eller benyttet. Ansvaret omfatter også andres bruk av tjenestene, herunder uvedkommendes bruk, såfremt Kunden ikke kan godtgjøre at bruken skyldes uaktsomhet fra Phonect. Phonect kan etterfakturere for de tjenester som Kunden har benyttet hos Phonect. Phonect kan kreve et eget fakturagebyr. Fakturagebyret vil fremgå av gjeldende prislister.

7 UTSTYR

Alt utstyr som Kunden bruker i forbindelse med tjenesten skal oppfylle de krav som følger av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser, forskrifter med videre, eventuelt supplert med særskilte anvisninger fra Phonect. Phonect har intet ansvar for utstyr som ikke er levert av Phonect. Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkopling av utstyr som forstyrrer Phonects nett. Utstyr som er installert av Phonect er Phonects eiendom med mindre annet er særskilt avtalt. Phonects utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke overlates til andre, leies ut eller på annen måte utleveres. Kunden har heller ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Phonects samtykke.

8 FORANDRING AV NETTET

Kunden er innforstått med, og aksepterer, at Phonects nett kan forandres hva gjelder dets struktur og føringsvei. Phonect forbeholder seg retten til å foreta endringer av nettet.

9 TAUSHETSPLIKT OG PERSONVERN

Phonect og tredjepart som arbeider på vegne av Phonect plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten og innholdet i teletrafikken i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9. Phonect kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som med hjemmel i lov kan kreve tilgang på opplysningene.
Opplysninger som benyttes til fakturaformål slettes når faktura er gjort opp, eventuelt når klagefrist er utløpt. Ved kvartalsvis fakturering slettes opplysningene fem måneder etter at de er registrert. Ved månedsfakturering slettes opplysningene tre måneder etter at de er registrert.

10 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Phonect kan ikke utlevere personopplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) til utenforstående. Utlevering kan likevel skje:

 1. når den opplysninger gjelder har gitt samtykke til det, det vil si en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring om at han eller hun godtar utlevering av opplysninger om seg selv
 2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov
 3. som ledd i betalingsinnkreving
 4. som ledd i regnskapsbehandling

Utlevering kan, uten samtykke fra Kunden, skje på bakgrunn av den plikt som oppstilles i ekomloven og ekomforskriften eller lovgiving som erstatter disse hvor tilbyder av offentlige telefontjenester plikter å stille relevant nummeropplysningsinformasjon til rådighet på forespørsel fra tilbyder av nummeropplysningstjeneste når informasjonene skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet. Dette omfatter utgivelse av trykte eller elektroniske kataloger eller gjennom opplysningstjenester. Det samme gjelder utlevering til andre virksomheter som skal utgi kataloger eller opprette opplysningstjenester. Kunden kan kostnadsfritt kreve at opplysningene om kundeforholdet ikke brukes til direkte markedsføring og at det ikke fremgår av katalogen eller tjenesten om vedkommende er mann eller kvinne når dette ikke fremgår av Kundens navn i seg selv.

11 PHONECTS ANSVAR VED FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN

11.1 Reklamasjon
Kunden skal varsle Phonect om feil eller mangler ved tjenesten som skylder forhold innenfor Phonects ansvarsområde uten ugrunnet opphold etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feilen eller mangelen. Melding av feil eller mangler skal skje til Phonects kundeservice. Før feil meldes til Phonect skal Kunden selv så godt han kan undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Phonect kan kreve dekket omkostninger forbundet med Phonects feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Phonects ansvarsområde. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Phonect melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.
Dersom Kunden har innsigelser mot faktura fra Phonect skal disse fremsettes snarest mulig og senest innen tre måneder fra forfallsdato.
Når tvisten er avklart skal eventuelt utestående betales umiddelbart med forsinkelsesrenter av beløpet som var urettmessig tilbakeholdt.
11.2 Avhjelp
Phonect skal iverksette feilrettingstiltak uten ugrunnet opphold etter å ha blitt kjent med feilen eller mangelen ved tjenesten. Kunden plikter å gi Phonect nødvendig tilgang til tjenesten for å foreta eventuell feilretting.
Phonect skal varsle Kunden om årsaken til feilen snarest mulig og samtidig informeres om antatt rettetid der dette er praktisk mulig.
11.3 Prisavslag
Dersom Kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangler som er Phonects ansvar, har Kunden krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget er under enhver omstendighet begrenset til fastavgiften for den aktuelle tjeneste i gjeldende avregningsperiode. Prisavslag gis utelukkende fra det tidspunkt feilen eller mangelen er meldt til Phonect og frem til den er rettet.
11.4 Erstatning
Direkte tap
Phonect er ansvarlig for direkte tap som skyldes forhold som ligger innenfor Phonects kontroll. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.
Tap som følge av personskade eller tap i forbrukerens næringsvirksomhet omfattes ikke av erstatningsansvaret.
Kunden er til enhver tid pliktig til å begrense tapet etter beste evne. Forsømmes dette må Kunden selv bære den tilsvarende del av tapet. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes Kundens egen forsømmelse.
Indirekte tap
Phonect er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. Som indirekte tap regnes bl.a.:

 1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).
 2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).
 3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare der Kunden uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller
 4. treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet.

 5. Tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk.

Phonects samlede ansvar
Phonects erstatningsansvar er uansett begrenset til kr. 10.000,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.
Krav på erstatning må fremsettes innen 2 måneder etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget.
Phonects erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom Phonect kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor Phonects kontroll, og som Phonect ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet, og som Phonect ikke kunne unngå eller avverge følgene av. Phonect plikter uansett å gi Kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig.
11.5 Heving
Ved mislighold fra Phonect kan Kunden heve avtalen dersom misligholdet ikke rettes innen 30 dager etter skriftlig varsel fra den annen part. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning.

12 KUNDENS MISLIGHOLD

12.1 Betalingsmislighold fra Kunden
Ved forsinket betaling har Phonect rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling med videre. I tillegg kan Phonect kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet.
12.2 Stengning ved betalingsmislighold
Phonect kan stenge tjenesten én måned etter mottak av betalingspåminnelse og varsel om stenging dersom Kunden ikke har betalt det Kunden skylder. Phonect kan uten forutgående varsel midlertidig sperre for videre bruk av tjenesten der avtalt kredittgrense er oversteget.
Ved misligholdt betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.
12.3 Stengning ved annet mislighold
Phonect kan stenge Kundens tilknytning til tjenestene dersom det etter Phonects vurdering er sannsynlig at Kunden misbruker tjeneste, f.eks. når Kunden:
• bruker utstyr som ikke er tillatt eller typegodkjent utstyr som forstyrrer eller forringer kvaliteten på tjenesten for andre kunder,
• bruker tjenestene i strid med avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv,
• misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre, for eksempel igjennom massekommunikasjon (spam),
• krenker tredjemanns opphavsrettigheter eller andre rettigheter, for eksempel ved ulovlig fildeling eller bruk av webspidere,
• benytter Phonects tjenester på en måte som tar kapasitet i nettet utover en normal bruk, f.eks. ved fildeling eller spidering til ulovlig bruk,
• opptrer i strid med god skikk og bruk, opptrer på en måte som er egnet til å krenke Phonects rykte og renommé eller utviser truende atferd overfor Phonects ansatte,
• misbruker oppsigelsesretten etter punkt 14 gjennom gjentatte nytegninger av abonnement med påfølgende oppsigelse,
• videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr Phonects tjenester til tredjepart, f.eks. ved etablering av IP-telefoniløsninger basert på Phonects tjenester,
• tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Phonects skriftlige forhåndssamtykke,
• volder tap eller skade for tredjemann eller Phonect og/eller
• bevisst oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon.
Kunden skal gis anledning til å rette opp uregelmessighetene ved et skriftlig forhåndsvarsel på 14 dager. Bruksbegrensning etter dette skal avvikles så snart Kunden godtgjør at feil er rettet eller at ulovlig utstyr er frakoblet. Phonects tjenester skal kun benyttes til ordinær bruk. Phonects tjenester kan for eksempel ikke benyttes som et grensesnitt for samtrafikk. Dersom Phonect mistenker at Kunden ikke benytter tjenesten på ordinær måte, har Phonect rett til å stenge tjenesten uten forhåndsvarsel, og si opp avtalen med umiddelbar virkning. Phonect kan videre foreta stengning av tjenesten dersom Kundens benyttelse av denne medfører vesentlige trusler mot helse eller sikkerhet m.v., jf. ekomlovens §§ 2-3 og 2-5. Slik stengning kan skje uten forhåndsvarsling, men slik at Kunden varsles omgående deretter.
12.4 Gjenåpning etter stengning
Dersom tjenesten er blitt stengt, vil Phonect gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengning er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av Phonects prisliste. Dersom forhold som begrunnet stengningen ikke er rettet 30 dager etter stengning fant sted, vil tjenesten bli oppsagt og Kunden kan miste sitt telefonnummer.
12.5 Krav fra tredjemann
Kunden forplikter seg til å holde Phonect skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Phonect som følge av Kundens eget bruk av tjenesten.
12.6 Erstatning
Kunden er ansvarlig for eventuelle tap av, eller skade på, utstyr som inngår i tjenesten. Erstatningsansvaret omfatter også Phonects kostnader til demontering, reparasjon, installasjon og lignende. Dette gjelder ikke dersom skadeårsaken kan henføres til Phonect.
12.7 Heving
Phonect kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Enhver form for misbruk av tjenesten i henhold til punkt 13.3 anses som vesentlig.
Ved Phonects heving av avtalen kan Phonect kreve erstattet utestående tilgodehavende på Kunden for resterende del av Kundens avtaleperiode og sende Kunden en sluttfaktura for det samlede beløpet. Dersom Kunden ikke har betalt fakturaen 60 dager etter inkassovarsel er sendt anses kundeforholdet som vesentlig misligholdt. Kundeforholdet avsluttes ved utløpet av 60 dagers fristen, og eventuelt sluttfaktura for brutt bindingstid vil bli utstedt jfr. pkt. 14 og 15. Dersom Kunden ikke melder flytting i henhold til punkt 1 kan Phonect koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til etablere et nytt kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse.
Dersom Kunden er insolvent, åpner akkord eller innleder gjeldsforhandlinger mv. opphører avtalen med umiddelbar virkning.

13 STENGING I SÆRLIGE TILFELLER

Dersom det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan Phonect koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Phonect skal i slike tilfeller straks informere kunden om nedkoblingen.
Dersom kunden flytter, kan Phonect koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt kundeforhold på kundens fraflyttede adresse.
Dersom kunden har unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Phonect, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

14 BRUKSBEGRENSNINGER/FORCE MAJEURE

Phonect har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer av nettet som anses nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, eller som følge av offentlige vedtak eller regulatoriske forhold. Phonect vil forhåndsvarsle slike avbrudd på sin hjemmeside www.phonect.no. Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter ekomlovens §§ 2-3 og 2-5 er nødvendig (liv, helse, skadelig interferens m.v.), kan bruksbegrensningen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at avbruddet varsles uten ugrunnet opphold deretter.
I nødsituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Phonect rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. Phonect er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Om gjennomføring av vesentlige deler av avtalen er forhindret utover tre måneder på bakgrunn av omstendigheter som nevnt ovenfor, har hver av partene rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning.

15 OPPSIGELSE

Kundens oppsigelsestid og eventuell bindingstid følger av avtalen mellom Phonect og Kunden. Oppsigelse av tjenesten skal sendes skriftlig til Phonect, enten via brev eller via Phonect.no per e-post. Ved Kundens oppsigelse av avtalen refunderes ikke forhåndsbetalte avgifter. Phonect kan ved Kundens oppsigelse av en eller flere tjenester fra opphørstidspunktet avslutte alle tilleggsprodukter som er levert sammen med tjenestene.
Dersom Kunden har avtale med bindingstid, kan oppsigelse bare finne sted mot at Kunden betaler et oppsigelsesgebyr. Gebyrets størrelse fremgår av Phonects prisliste, denne fås ved henvendelse til Phonect kundeservice. Ved oppsigelse innenfor bindingstiden må Kunden tilbakebetale andel av rabattert installasjonsavgift, samt rabatterte telefoner og øvrig telefoniutstyr til Phonect i henhold til mottatt faktura. Utstyr som er Phonects eiendom skal leveres tilbake senest 14 dager etter opphør av avtalen. Phonect kan innkreve markedsverdi for dette utstyret, hvis utstyret ikke blir levert eller blir levert tilbake i defekt tilstand.
Dersom tjenesten ikke har vært i bruk fra Kundens side i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder, kan Phonect si opp tjenesten og tilbakeføre Kundens telefonnummer.
Dersom Kunden bestiller endringer på eksisterende tjenester hos Phonect er dette å anse som en ny avtale. Phonect vil, dersom endringene avbestilles, fakturere i henhold til gjeldende priser når avbestilling kommer etter at ordrebekreftelsen er sendt fra Phonect.
Oppsigelsestid er en måned og regnes fra den første i påfølgende faktureringsperiode

16 AVTALER MED BINDINGSTID

Bindingstidens lengde vil overfor forbrukere ikke overstige tidsperiode godkjent av offentlige myndigheter.
Phonect kan legge ned tjenester innenfor bindingstiden dersom det foreligger saklig grunn for dette.
Dersom Kunden sier opp avtalen om kjøp av tjenester fra Phonect før bindingstiden er utløpt, må oppsigelsesgebyr betales til Phonect i henhold til mottatt faktura, jf. pkt. 14. Ved utløpt bindingstid fortsetter abonnementet å løpe, og avtalt oppsigelsestid for de enkelte tjenester gjelder.

17 ENDRING AV PRISER OG VILKÅR

Phonect kan foreta endringer i tjenester, priser og vilkår. Ved endringer av vilkårene plikter Phonect å underrette Kunden skriftlig så snart som mulig. Phonect skal samtidig opplyse Kunden om hans rett til å si opp avtalen uten ekstra kostnader. Kundens rett å si opp avtalen må påberopes innen 14 virkedager etter at melding om endringen er kommet frem. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter Kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Endringer kan tidligst tre i kraft en måned etter at varsel er gitt.

18 TVISTER

Eventuelle klager kan rettes til Phonects kundesenter. Forbrukere har anledning til å bringe Phonects avgjørelse vedrørende faktura, manglende leveranse og kvalitet på de leverte tjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). Klage til BKN kan først sendes inn når det foreligger skriftlig avslag fra Phonect. Se BKN sine hjemmesider for mer informasjon: www.brukerklagenemnda.no

19 ANGRERETT

Ved kjøp som har funnet sted ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller salg over internett, har forbrukeren 14 dagers ubetinget angrerett i henhold til angrerettloven. Fristen begynner å løpe idet Phonect har oppfylt sin opplysningsplikt etter angrerettloven og angrerettskjema er mottatt.

Generelle kjøpsvilkår Bedrift
Generelle kjøpsvilkår bedrift
Her finner du Phonects generelle kjøpsvilkår.
Gjeldende fra 30.09.2015:

1 AVTALEN

Abonnementsvilkårene beskrevet her regulerer avtaleforholdet mellom Phonect Norge AS (heretter “Phonect”) og privatkunden (heretter “Kunden”) for levering av alle tjenester. Avtalen består av disse generelle abonnementsvilkårene, spesielle vilkår for de ulike typer tjenester som leveres, tilbud/aksept, samt den til enhver tid gjeldende prisliste.
Dersom det oppstår motstrid mellom de ulike delene av avtalen skal følgende dokumentrang gjelde:
1. Tidligere inngåtte avtaler og betingelser (tilbud / aksept), samt varslede endringer.
2. Den til enhver tid gjeldende prisliste, tilgjengelig ved henvendelse til Phonect kundeservice på tlf. 815 56 510.
3. Tilleggsvilkår for enkelte av Phonects tjenester
4. Disse generelle abonnementsvilkår
Tas Phonects tjenester i bruk uten at uttrykkelig skriftlig avtale er inngått, anses vedkommende å ha akseptert Phonects abonnementsvilkår.

2 AVTALEPARTER / OVERDRAGELSE AV AVTALEN / VIDERESALG

2.1 Avtaleparter
Avtaleparter er Phonect og den bedrift som er registrert som Kunde. Ved inngåelsen av avtalen skal Kunden gi følgende opplysninger til Phonect:
– navn, postadresse, organisasjonsnummer
– kontaktinformasjon til kontaktperson og
– informasjon om eventuelle eksisterende telefonnummer.
Endringer av opplysninger av betydning for kundeforholdet må straks meldes til Phonect.
2.2 Overdragelse / videresalg
Kunden kan ikke overdra avtalen eller videreselge Phonects tjenester til andre uten skriftlig samtykke fra Phonect. I forbrukerforhold er overdragelse til medlem av samme husstand tillatt med mindre Phonect har saklig grunn til å nekte dette. Før overdragelse skjer må samtlige økonomiske forpliktelser under avtaleforholdet være betalt. Ved overdragelse vil det normalt påløpe innmeldingsgebyr i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

3 PHONECTS YTELSER – LEVERINGSTIDSPUNKT

Phonect plikter å levere tjenesten innen den tid, i det omfang og med den kvalitet som fremgår av Phonects tilbud, etter å ha mottatt bestilling fra Kunden i henhold til gjeldende rutiner. Phonect er berettiget til å utsette leveringstidspunktet dersom dette er forårsaket av forsinkelse fra andre operatører, eller det foreligger annen rimelig grunn for slik utsettelse. Er det avtalt leveringstidspunkt med frammøte av montør og det ikke er noen til stede på avtalt tidspunkt, vil Phonect pålegge et gebyr for fremmøte i henhold til gjeldende prisliste.
På grunn av kommunikasjonsnettets oppbygning, geografiske forhold eller andre ytre påvirkninger kan noen av tjenestene ikke benyttes overalt i kommunikasjonsnettet. Dette anses ikke som en feil ved tjenesten. Phonect innestår ikke for at Kundens bruk av tjenesten skjer uten avbrudd, at alle anrop når frem eller for andre overføringshindringer som er utenfor Phonects kontroll.

4 PRISER

Priser for de enkelte tjenestene følger av den til enhver tid gjeldende prisliste, samt videreføring av tidligere priser. Prisene er tilgjengelige hos Phonects kundeservice. Phonect har rett til å foreta endringer i prisene. Ved eventuelle prisendringer skal Kunden varsles minst en måned før endringen trer i kraft.
Ved endringer kan Kunden si opp avtalen og kreve tilbake eventuelle forhåndsbetalte avgifter for inneværende periode. Dersom Kunden har bindingstid vil det påbeløpe oppsigelsesgebyr.

5 KREDITT / KREDITTVURDERING / SIKKERHET

Phonect kan foreta en kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyråer. I prislisten kan det fastsettes kredittgrense for de ulike tjenestene. Ved overskridelse av kredittgrensen kan Phonect midlertidig stenge tjenesten og kreve at Kunden betaler det overskytende beløp eller stiller tilfredsstillende sikkerhet for dette beløpet. Dersom Kunden ikke finnes tilstrekkelig kredittverdig, kan Phonect kreve at tjenesten forskuddsbetales eller at Kunden stiller nødvendig sikkerhet. Kredittgrensen er et internt styringsverktøy for Phonect og gir ikke Kunden noen garantier for at abonnementet vil bli sperret dersom forbruket overstiger denne.

6 KUNDENS BETALINGSANSVAR

Phonect sender regning til den som er registrert som Kunden. Phonect kan kreve at enkelte tjenester eller deler av tjenester forskuddsbetales. Kunden er ansvarlig for betaling av de tjenestene som er bestilt eller benyttet. Ansvaret omfatter også andres bruk av tjenestene, herunder uvedkommendes bruk, såfremt Kunden ikke kan godtgjøre at bruken skyldes uaktsomhet fra Phonect. Phonect kan etterfakturere for de tjenester som Kunden har benyttet hos Phonect. Phonect kan kreve et eget fakturagebyr. Fakturagebyret vil fremgå av gjeldende prislister.

7 UTSTYR OG RETTIGHETER

Alt utstyr som Kunden bruker i forbindelse med tjenesten skal oppfylle de krav som følger av de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser, forskrifter med videre, eventuelt supplert med særskilte anvisninger fra Phonect. Phonect har intet ansvar for utstyr som ikke er levert av Phonect. Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkopling av utstyr som forstyrrer Phonects nett. Utstyr som er installert av Phonect er Phonects eiendom med mindre annet er særskilt avtalt. Phonects utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke overlates til andre, leies ut eller på annen måte utleveres. Kunden har heller ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Phonects samtykke.
Avtalen innebærer ikke overføring eller overdragelse av opphavsrett eller noen andre immaterielle rettigheter til Kunden.

8 FORANDRING AV NETTET

Kunden er innforstått med, og aksepterer, at Phonects nett kan forandres hva gjelder dets struktur og føringsvei. Phonect forbeholder seg retten til å foreta endringer av nettet.

9 TAUSHETSPLIKT OG KONFIDENSIALITET

Phonect og tredjepart som arbeider på vegne av Phonect plikter å bevare taushet om Kundens bruk av tjenesten og innholdet i teletrafikken i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9. Phonect kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som med hjemmel i lov kan kreve tilgang på opplysningene.
Opplysninger som benyttes til fakturaformål slettes når faktura er gjort opp, eventuelt når klagefrist er utløpt. Ved kvartalsvis fakturering slettes opplysningene fem måneder etter at de er registrert. Ved månedsfakturering slettes opplysningene tre måneder etter at de er registrert.

10 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Phonect behandler personopplysninger i tråd med enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.
Phonect kan ikke utlevere personopplysninger (herunder Kundens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) til utenforstående. Utlevering kan likevel skje:
1. når den opplysninger gjelder har gitt samtykke til det, det vil si en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring om at han eller hun godtar utlevering av opplysninger om seg selv
2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov
3. som ledd i betalingsinnkreving
4. som ledd i regnskapsbehandling
Utlevering kan, uten samtykke fra Kunden, skje på bakgrunn av den plikt som oppstilles i ekomloven og ekomforskriften eller lovgiving som erstatter disse hvor tilbyder av offentlige telefontjenester plikter å stille relevant nummeropplysningsinformasjon til rådighet på forespørsel fra tilbyder av nummeropplysningstjeneste når informasjonene skal nyttes i nummeropplysningsvirksomhet. Dette omfatter utgivelse av trykte eller elektroniske kataloger eller gjennom opplysningstjenester. Det samme gjelder utlevering til andre virksomheter som skal utgi kataloger eller opprette opplysningstjenester. Kunden kan kostnadsfritt kreve at opplysningene om kundeforholdet ikke brukes til direkte markedsføring og at det ikke fremgår av katalogen eller tjenesten om vedkommende er mann eller kvinne når dette ikke fremgår av Kundens navn i seg selv.

11 PHONECTS ANSVAR VED FEIL ELLER MANGLER VED TJENESTEN

11.1 Reklamasjon
Kunden skal varsle Phonect om feil eller mangler ved tjenesten som skylder forhold innenfor Phonects ansvarsområde uten ugrunnet opphold etter at Kunden har oppdaget eller burde oppdaget feilen eller mangelen. Melding av feil eller mangler skal skje til Phonects kundeservice. Før feil meldes til Phonect skal Kunden selv så godt han kan undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Phonect kan kreve dekket omkostninger forbundet med Phonects feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Phonects ansvarsområde. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Phonect melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den.
Dersom Kunden har innsigelser mot faktura fra Phonect skal disse fremsettes snarest mulig og senest innen tre måneder fra forfallsdato.
Når tvisten er avklart skal eventuelt utestående betales umiddelbart med forsinkelsesrenter av beløpet som var urettmessig tilbakeholdt.
11.2 Avhjelp
Phonect skal iverksette feilrettingstiltak uten ugrunnet opphold etter å ha blitt kjent med feilen eller mangelen ved tjenesten. Kunden plikter å gi Phonect nødvendig tilgang til tjenesten for å foreta eventuell feilretting.
Phonect skal varsle Kunden om årsaken til feilen snarest mulig og samtidig informeres om antatt rettetid der dette er praktisk mulig.
11.3 Prisavslag
Dersom Kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangler som er Phonects ansvar, har Kunden krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget er under enhver omstendighet begrenset til fastavgiften for den aktuelle tjeneste i gjeldende avregningsperiode. Prisavslag gis utelukkende fra det tidspunkt feilen eller mangelen er meldt til Phonect og frem til den er rettet.
11.4 Erstatning
11.4.1 Direkte tap
Phonect er ansvarlig for direkte tap som skyldes forhold som ligger innenfor Phonects kontroll. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som følge av mangelen. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.Tap som følge av personskade omfattes ikke av erstatningsansvaret.
Kunden er til enhver tid pliktig til å begrense tapet etter beste evne. Forsømmes dette må Kunden selv bære den tilsvarende del av tapet. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes Kundens egen forsømmelse.
11.4.2 Indirekte tap
Phonect er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler. Som indirekte tap regnes bl.a.:
1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd).
2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).
3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, men bare der Kunden uten rimelig grunn lar være å foreta dekningskjøp eller treffe andre tiltak for å unngå eller minske tapet.
4. Tap som følge av skade på annet enn salgstingen selv og gjenstander som den brukes til fremstilling av eller som har nær og direkte sammenheng med dens forutsatte bruk.
11.4.3 Phonects samlede ansvar
Phonects erstatningsansvar er uansett begrenset til kr. 10.000,- for det enkelte skadetilfelle eller kjede av skadetilfeller med samme årsak.
Krav på erstatning må fremsettes innen 2 måneder etter at skaden er oppdaget eller burde vært oppdaget.
Phonects erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom Phonect kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor Phonects kontroll, og som Phonect ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet, og som Phonect ikke kunne unngå eller avverge følgene av. Phonect plikter uansett å gi Kunden nødvendig bistand så hurtig som mulig.
11.5 Heving
Ved mislighold fra Phonect kan Kunden heve avtalen dersom misligholdet ikke rettes innen 30 dager etter skriftlig varsel fra den annen part. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning.

12 KUNDENS MISLIGHOLD

12.1 Betalingsmislighold fra Kunden
Ved forsinket betaling har Phonect rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling med videre. I tillegg kan Phonect kreve dekning av utgifter i forbindelse med utenrettslig inndrivelse av kravet.
12.2 Stengning ved betalingsmislighold
Phonect kan stenge tjenesten én måned etter mottak av betalingspåminnelse og varsel om stenging dersom Kunden ikke har betalt det Kunden skylder. Phonect kan uten forutgående varsel midlertidig sperre for videre bruk av tjenesten der avtalt kredittgrense er oversteget.
Ved misligholdt betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.
12.3 Stengning ved annet mislighold
Phonect kan stenge Kundens tilknytning til tjenestene dersom det etter Phonects vurdering er sannsynlig at Kunden misbruker tjeneste, f.eks. når Kunden:
• bruker utstyr som ikke er tillatt eller typegodkjent utstyr som forstyrrer eller forringer kvaliteten på tjenesten for andre kunder,
• bruker tjenestene i strid med avtalen, lov, offentlige vedtak, dom mv,
• misbruker eller skaper forstyrrelser i kommunikasjonsnettet eller overfor andre, for eksempel igjennom massekommunikasjon (spam),
• krenker tredjemanns opphavsrettigheter eller andre rettigheter, for eksempel ved ulovlig fildeling eller bruk av webspidere,
• benytter Phonects tjenester på en måte som tar kapasitet i nettet utover en normal bruk, f.eks. ved fildeling eller spidering til ulovlig bruk,
• opptrer i strid med god skikk og bruk, opptrer på en måte som er egnet til å krenke Phonects rykte og renommé eller utviser truende atferd overfor Phonects ansatte,
• misbruker oppsigelsesretten etter punkt 14 gjennom gjentatte nytegninger av abonnement med påfølgende oppsigelse,
• videreselger, utleier kapasitet, eller på annen måte tilbyr Phonects tjenester til tredjepart, f.eks. ved etablering av IP-telefoniløsninger basert på Phonects tjenester,
• tilknytter, endrer, gjør inngrep eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Phonects skriftlige forhåndssamtykke,
• volder tap eller skade for tredjemann eller Phonect og/eller
• bevisst oppgir feil eller mangelfull kundeinformasjon.
Kunden skal gis anledning til å rette opp uregelmessighetene ved et skriftlig forhåndsvarsel på 14 dager. Bruksbegrensning etter dette skal avvikles så snart Kunden godtgjør at feil er rettet eller at ulovlig utstyr er frakoblet. Phonects tjenester skal kun benyttes til ordinær bruk. Phonects tjenester kan for eksempel ikke benyttes som et grensesnitt for samtrafikk. Dersom Phonect mistenker at Kunden ikke benytter tjenesten på ordinær måte, har Phonect rett til å stenge tjenesten uten forhåndsvarsel, og si opp avtalen med umiddelbar virkning. Phonect kan videre foreta stengning av tjenesten dersom Kundens benyttelse av denne medfører vesentlige trusler mot helse eller sikkerhet m.v., jf. ekomlovens §§ 2-3 og 2-5. Slik stengning kan skje uten forhåndsvarsling, men slik at Kunden varsles omgående deretter.
12.4 Gjenåpning etter stengning
Dersom tjenesten er blitt stengt, vil Phonect gjenåpne tjenesten når det forhold som begrunnet stengning er rettet. Kunden vil bli belastet med et gebyr for gjenåpning. Størrelsen på gebyret fremgår av Phonects prisliste. Dersom forhold som begrunnet stengningen ikke er rettet 30 dager etter stengning fant sted, vil tjenesten bli oppsagt og Kunden kan miste sitt telefonnummer.
12.5 Krav fra tredjemann
Kunden forplikter seg til å holde Phonect skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Phonect som følge av Kundens eget bruk av tjenesten.
12.6 Erstatning
Kunden er ansvarlig for eventuelle tap av, eller skade på, utstyr som inngår i tjenesten. Erstatningsansvaret omfatter også Phonects kostnader til demontering, reparasjon, installasjon og lignende. Dette gjelder ikke dersom skadeårsaken kan henføres til Phonect.
12.7 Heving
Phonect kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Enhver form for misbruk av tjenesten i henhold til punkt 12.3 anses som vesentlig.
Ved Phonects heving av avtalen kan Phonect kreve erstattet utestående tilgodehavende på Kunden for resterende del av Kundens avtaleperiode og sende Kunden en sluttfaktura for det samlede beløpet. Dersom Kunden ikke har betalt fakturaen 60 dager etter inkassovarsel er sendt anses kundeforholdet som vesentlig misligholdt. Kundeforholdet avsluttes ved utløpet av 60 dagers fristen, og eventuelt sluttfaktura for brutt bindingstid vil bli utstedt jfr. pkt. 15 og 16. Dersom Kunden ikke melder flytting i henhold til punkt 1 kan Phonect koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til etablere et nytt kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse.
Dersom Kunden er insolvent, åpner akkord eller innleder gjeldsforhandlinger mv. opphører avtalen med umiddelbar virkning.

13 STENGING I SÆRLIGE TILFELLER

Dersom det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan Phonect koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Phonect skal i slike tilfeller straks informere kunden om nedkoblingen.
Dersom kunden flytter, kan Phonect koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt kundeforhold på kundens fraflyttede adresse.
Dersom kunden har unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Phonect, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

14 BRUKSBEGRENSNINGER/FORCE MAJEURE

Phonect har rett til å forestå nødvendig avbrudd, forstyrrelser og endringer av nettet som anses nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, eller som følge av offentlige vedtak eller regulatoriske forhold. Phonect vil forhåndsvarsle slike avbrudd på sin hjemmeside www.phonect.no. Hvis det av hensyn til grunnleggende krav etter ekomlovens §§ 2-3 og 2-5 er nødvendig (liv, helse, skadelig interferens m.v.), kan bruksbegrensningen gjennomføres uten forhåndsvarsling, men slik at avbruddet varsles uten ugrunnet opphold deretter.
I nødsituasjoner, herunder Force Majeure, alvorlige trusler mot helse, sikkerhet og/eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streiker og lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Phonect rett til å gjennomføre tiltak som avbrudd i tjenesten, begrensninger av tjenestefasiliteter og avskjæring av adgang til tjenesten. Phonect er uten ansvar for tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Om gjennomføring av vesentlige deler av avtalen er forhindret utover tre måneder på bakgrunn av omstendigheter som nevnt ovenfor, har hver av partene rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning.

15 OPPSIGELSE

Kundens oppsigelsestid og eventuell bindingstid følger av avtalen mellom Phonect og Kunden. Oppsigelse av tjenesten skal sendes skriftlig til Phonect, enten via brev eller via Phonect.no per e-post. Ved Kundens oppsigelse av avtalen refunderes ikke forhåndsbetalte avgifter. Phonect kan ved Kundens oppsigelse av en eller flere tjenester fra opphørstidspunktet avslutte alle tilleggsprodukter som er levert sammen med tjenestene.
Dersom Kunden har avtale med bindingstid, kan oppsigelse bare finne sted mot at Kunden betaler et oppsigelsesgebyr. Gebyrets størrelse fremgår av Phonects prisliste, denne fås ved henvendelse til Phonect kundeservice. Ved oppsigelse innenfor bindingstiden må Kunden tilbakebetale andel av rabattert installasjonsavgift, samt rabatterte telefoner og øvrig telefoniutstyr til Phonect i henhold til mottatt faktura. Utstyr som er Phonects eiendom skal leveres tilbake senest 14 dager etter opphør av avtalen. Phonect kan innkreve markedsverdi for dette utstyret, hvis utstyret ikke blir levert eller blir levert tilbake i defekt tilstand.
Dersom tjenesten ikke har vært i bruk fra Kundens side i løpet av en sammenhengende periode på 6 måneder, kan Phonect si opp tjenesten og tilbakeføre Kundens telefonnummer.
Dersom Kunden bestiller endringer på eksisterende tjenester hos Phonect er dette å anse som en ny avtale. Phonect vil, dersom endringene avbestilles, fakturere i henhold til gjeldende priser når avbestilling kommer etter at ordrebekreftelsen er sendt fra Phonect.
Oppsigelsestid er en måned og regnes fra den første i påfølgende faktureringsperiode

16 AVTALER MED BINDINGSTID

Bindingstidens lengde vil overfor forbrukere ikke overstige tidsperiode godkjent av offentlige myndigheter.
Phonect kan legge ned tjenester innenfor bindingstiden dersom det foreligger saklig grunn for dette.
Dersom Kunden sier opp avtalen om kjøp av tjenester fra Phonect før bindingstiden er utløpt, må oppsigelsesgebyr betales til Phonect i henhold til mottatt faktura, jf. pkt. 14. Ved utløpt bindingstid fortsetter abonnementet å løpe, og avtalt oppsigelsestid for de enkelte tjenester gjelder.

17 ENDRING AV PRISER OG VILKÅR

Phonect kan foreta endringer i tjenester, priser og vilkår. Ved endringer av vilkårene plikter Phonect å underrette Kunden skriftlig så snart som mulig. Phonect skal samtidig opplyse Kunden om hans rett til å si opp avtalen uten ekstra kostnader. Kundens rett å si opp avtalen må påberopes innen 14 virkedager etter at melding om endringen er kommet frem. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter Kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Endringer kan tidligst tre i kraft en måned etter at varsel er gitt.

18 TVISTER OG LOVVALG

Avtalen og partenes rettigheter og plikter reguleres av norsk rett.
Eventuelle tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse gjennom forhandling kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler. Oslo tingrett vedtas som rett verneting.

Vilkår Fasttelefon

Her finner du spesielle vilkår for fasttelefoni.

1. TJENESTEN PHONECT FASTTELEFONI

Tjenesten Phonect Fasttelefoni (“Phonect Fasttelefoni”) er et fasttelefoniabonnement som gir rett til bruk av tjenester tilknyttet Phonect Fasttelefoni.

2. TELEFONNUMMER

Kunden tildeles et eller flere telefonnummer for tjenesten.

Ved flytting kan Kunden bli tildelt nytt telefonnummer. Dersom det er nødvendig av regulatoriske, tekniske eller driftsmessige årsaker, vil Kunden også i andre tilfeller kunne bli tildelt nytt telefonnummer. Phonect plikter om mulig å gi Kunden et rimelig forhåndsvarsel før slike endringer gjennomføres.

Phonect er ikke ansvarlig for kostnader og tap som Kunden eventuelt blir påført som følge av tildeling av nytt telefonnummer i henhold til denne bestemmelsen.

3. OPPFØRING I TELEFONKATALOGEN

Oppføring av ett telefonnummer og ett navn i Telefonkatalogens Hvite eller Rosa sider inngår i Phonect Fasttelefoni. Ekstraoppføring, samt oppføring i Gule Sider må bestilles direkte hos katalogutgiver og faktureres Kunden direkte fra katalogutgiver.

4. TILKNYTNING MED FASTAVGIFT

4.1 Fastavgift med indirekte tilknytning
Phonect sørger for fremføring av tilknytningslinje frem til første tilknytningspunkt på den installasjonsadressen som Kunden har oppgitt. Hvis det tidligere er montert tilknytningspunkt på adressen, benyttes dette.

Dersom Kunden ønsker en annen linjeføring eller ruting av tilknytningslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for Phonect, vil Phonect kreve at Kunden må betale for dette.

Phonect må sikres fri adkomst frem til tilknytningspunktet. I forbindelse med tilknytningen har Phonect fri rett til å gjennomføre nødvendig installasjoner og linjeføring på, i og gjennom Kundens eiendom. Phonect skal informere Kunden om slike inngrep, og Kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres.

Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som plasseres på Kundens eiendom til bruk for hans tilknytning. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av elektrisitet der dette er nødvendig. Kunden får ingen godtgjøring for egne eventuelle kostnader knyttet til installasjon.

Ved å ha tilknytning med fastavgift fra Phonect plikter Kunden også å ha Fast Forvalg fra Phonect. Dette innebærer en automatisk videreformidling av samtaler i Phonects nett, uten at Kunden behøver å benytte Phonects prefiks. Kunden må gi Phonect fullmakt til å besørge registrering av Phonect som fast leverandør av de trafikktyper som er omfattet av dette.

Kunden kan, etter å ha blitt registrert som telefonkunde hos Phonect, fortsatt benytte annen operatørs prefiks dersom dette er ønskelig for enkelte samtaler.

Dersom bestillingen gjelder en adresse hvor Telenor ikke har leveringsplikt, kan Phonect ikke levere tilknytning med fastavgift til Kunden. I et slikt tilfelle har Phonect plikt til å tilbakeføre tilknytning med fastavgift til Telenor.

4.2 Fastavgift med direkte tilknytning

Direkte tilknytning foreligger der Phonect har aksess til Kunden via egen forbindelse. Som egen forbindelse skal regnes radiolinje, leid linje eller tilsvarende. Ved direkte tilknytning plikter Phonect å sørge for nettforbindelsen frem til avtalte leveringspunkt. Kunden skal forestå, samt bekoste, tilknytning til avtalte leveringspunkt, herunder eventuelt utstyr som kreves for å få tilknytningen gjennomført. Kunden skal også forestå nett fra spesifisert leveringspunkt for forbindelsen og frem til tilknyttet port i utstyr som inngår i tjenesten eller i utstyr tilhørende Kunden. Kunden er ansvarlig for at eventuell nødvendig tillatelse for tilknytning foreligger. Kunden skal gjennomføre avtalte og bindende anvisninger fra Phonect som er nødvendige for tilknytningen.

Er leveringspunktet hos Kunden, svarer denne for at berørte lokaler er klargjort i henhold til avtalt installasjonsspesifikasjon senest 7 dager før leveringsdato. Kunden forestår, samt besørger, nødvendig elektrisk installasjon i det aktuelle lokalet. Kunden påtar seg også vederlagsfritt å stille nødvendig areal for installasjonen til rådighet for Phonect. Kunden skal besørge utlevering av informasjon og annet underlag som er nødvendig for tjenesten til Phonect. Kunden skal videre gi Phonect nødvendig tilgang til berørte lokaler/utstyr ved for eksempel tilsyn, reparasjon og lignende.

Tilknytning anses gjennomført når anrop kan foretas. Under enhver omstendighet skal tilknytning anses å foreligge på det tidspunkt Phonect skriftlig bekrefter overfor Kunden at tilknytningen er gjennomført. Sistnevnte tidspunkt vil blant annet gjelde der anrop ikke kan foretas som følge av at Kunden eksempelvis mangler nødvendig utstyr for formålet.

4.3 Feilretting

Phonect er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen til og med første telefonkontakt eller annet tilknytningspunkt. Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne telenett samt på teleutstyr tilknyttet nettet. Dersom Kunden ønsker å utføre vedlikehold og feilretting på slikt utstyr, må Kunden selv bestille montør på telefon 815 56 510. Ved feil på linjer til hytter/fritidsboliger er kunden selv ansvarlig for kostnader ved feilretting.

4.4 Trygghetsalarm/alarm

Phonect kan ikke garantere at trygghetsalarm/alarm alltid vil fungere på Kundens telefonlinje. Dette kan f. eks være i forbindelse med driftsbrudd. Feil på telefonitjenesten må varsles Phonect snarest mulig slik at Phonect kan starte feilretting av linjen. Kunden plikter å gi Phonect nødvendig tilgang til tjenesten for å foreta eventuell feilretting.

5. INDIREKTE TILKNYTNING UTEN FASTAVGIFT – FAST FORVALG

Kundens tilknytning til Phonects nett skjer via annen teleoperatørs nett. Phonect plikter å sørge for nettforbindelsen gjennom eget nett frem til leveringspunktet til annen teleoperatørs nett.

Kundens aksess til Phonects telenett forutsetter at Kunden har en fungerende tilknytning til det offentlige telenettet. Kunden er selv ansvarlig for tilknytning til det offentlige telenettet gjennom annen operatør, samt for nødvendig utstyr for overføring av informasjonen.

Dersom Kunden velger å bli telefonkunde hos Phonect, innebærer dette en automatisk videreformidling av samtaler til Phonects nett, uten at Kunden behøver å benytte Phonects prefiks. Kunden må for dette tilfellet gi Phonect fullmakt til å besørge registrering av Phonect som fast leverandør av de trafikktyper som er omfattet av dette.

Kunden kan, etter å ha blitt registrert som telefonkunde hos Phonect, fortsatt benytte annen operatørs prefiks dersom dette er ønskelig for enkelte samtaler.

Phonect Fasttelefoni med fast pris pr. mnd. for samtaler til andre fasttelefoner i Norge er forbeholdt privatkunder. Samtaler til telefonnummer som tilhører andre operatører enn Phonect og Telenor kan bli unntatt fra tjenesten og prises med egne priser. Denne tjenesten omfatter ikke andre tjenester og innebærer at bla. femsifret nummer, 800-nummer, oppringt Internett, datatrafikk , mobil- og utenlandssamtaler prises etter Phonects standardpriser.

Våre vilkår

Prisinformasjon

Tilleggstjenester

TjenesterEtableringPris/mnd
Mobilt Bedriftsnett0,-29,-
Datakort0,-29,-
TvillingSIM0,-29,-
Talepakke EU0,-99,-
Talepakke Skandinavia0,-29,-
Talepakke Norden0,-39,-

Ekstra datapakke

DatapakkerEtableringPris/mnd
1 GB0,-99,-
3 GB0,-199,-
5 GB0,-299,-
10 GB0,-399,-
15 GB0,-499,-
35 GB0,-599,-

Mobilt bredbånd

DatamengdePris/mnd
1 GB99,-
5 GB199,-
10 GB299,-
15 GB349,-
20 GB399,-
35 GB449,-
50 GB499,-
100 GB899,-

Priser nasjonal trafikk

 Fri Tale +  
AbonnementSMS & MMSFlytende***
Startpris0,-*0,29
Minutt0,-*0,29
SMS0,-*0,29
MMS0,-*0,49
MB0,-**0,99
*Fri bruk abonnement inkluderer 10.000 minutter og 10.000 meldinger. Kun MMS inkludert i Norge. Bruk utover inkludert forbruk følger prisene til Flytende abonnement. **Bruk utover inkludert datapakke reduseres hastigheten til 128 kbit/s og følger prisene til Flytende abonnement, med en makspris på 990,-. ***Ved Flytende abonnement tilkommer det en månedspris på 29kr. Talepakke EU inkluderer 3.000 ringeminutter. Talepakke Norden inkluderer 10.000 ringeminutter og landene: Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Talepakke Skandiavia inkluderer 10.000 ringeminutter og landene: Norge, Sverige og Danmark. Ved roaming utenfor EU/EØS er det DataKontroll Utland-tjenesten som varsler alle kunder. Denne tjenesten varsler deg først på 80 % av beløpsgrensen som er 500,- inkl mva. I varselet man mottar, hvor det informeres om at man er i ferd med å nå beløpsgrensen, har man mulighet til å sende «Fortsett Utland» til 1999. Velger man da og ikke sende «Fortsett Utland» vil man motta et nytt varsel når man når 100 %. Etter dette vil all roamingtrafikk sperres. Velger man derimot å sende meldingen «Fortsett utland» til 1999, vil man oppheve datapakkesperren med en gang. MERK at etter dette vil det ikke komme et nytt varsel før du har nådd 80 % av beløpsgrensen på 20.000,- inkl. mva. Hvis du når 100 % av beløpsgrensen på 20.000,- vil all roamingtrafikk sperres for denne kalendermåneden. Man vi da ikke ha mulighet til å sende «Fortsett Utland» til 1999. Ved ny kalendermåned vil beløpsgrensen starte på nytt.

SMS/MMS fra Norge til utland

TjenestePris
SMS til Utland0,89
MMS til utland3,99
SMS til Fly & Satellitt2,99
MMS til fly og Satellitt5,99

Samtaler fra Norge til utland

DestinasjonOppstartPris pr. min
Norden
0,591,79
USA og Canada0,591,59
Europa og Australia0,592,79
Verden 10,592,79
Verden 20,596,99
Verden 30,598,99
Verden 40,5910,99

Grupperinger – Norge til utland

Norden Finland, Danmark, Island, Sverige USA og Canada Europa og Australia Australia, Belgia, Bulgaria, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Liechenstein, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike Verden 1 Grønland, Hong Kong, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Russland, Singapore, Sør-Korea, Taiwan Verden 2 Sør-Afrika, Armenia, De forente arabiske emirater, Fillipinene, Georgia, India, Kina, Kirgisistan, San Marino, Saudi Arabia, Thailand Verden 3 Algerie, Angola, Aruba, Ascension og Tristan da Cunha, Bahamas, Bangladesh, Bonaire, Botswana, Brasil, Brunei, Burundi, Caymanøyene, Chile, Colombia, Curaçao, De amerikanske jomfruøyene, Falklandsøyene, Gabon, Gambia, Ghana, Guadeloupe, Guatemala, Indonesia, Irak, Jemen, Jordan, Kasakhstan, Libya, Macao, Malawi, Marokko, Martinique, Mayotte, Mexico, Mosambik, Namibia, Oman, Pakistan, Puerto Rico, Reunion, Saint Helena, Saint Pierre og Peru, Sint Eustatius og Saba, Sri Lanka, Swaziland, Tunisia, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabwe Verden 4 Afghanistan, Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Aserbajdsjan, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Chad, Cookøyene, Costa Rica, Cuba, De britiske Jomfruøyer, Den dominikanske republikk, Den sentralafrikanske republikk, Diego Garcia, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egypt, Ekvatorial-Guinea, El Salvador, Elfenbenkysten, Eritrea, Etiopia, Fiji, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, Grenada, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Iran, Jamaica, Kambodsja, Kamerun, Kapp Verde, Kenya, Kiribati, Komorene, Kongo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Madagaskar, Maldivene, Mali, Marshalløyene, Mauritania, Mauritius, Mikronesia, Mongolia, Montserrat, Myanmar, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nord-Korea, Nord-Marianene, Ny-Caledonia, Palau, Palestina, Panama, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Qatar, Rwanda, Saint Helena, Saint Helena Ascension og Tristan da Cunha, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinene, Salomonøyene, Samoa, Sao Tome og Principe, Senegal, Seychellene, Sierra Leone, Sint Maarten (Nederland), Somalia, Sudan, Suriname, Syria, Sør-Sudan, Tahitri, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad og Tobago, Turkmenistan, Turks og Caicosøyene, Tuvalu, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vietnam, Wallis- og Futunaøyene, Øst-Timor, Amerikansk Samoa, Øvrige land som ikke er nevnt I gruppene: Norden, USA & Canada, Europa & Australia, Verden 1, Verden 2, Verden 3

Priser samtaler utland

OpprinnelseOppstartRinge/minMotta/min
Norge / EU / EØS /Sveits / Færøyene0,-0,-0,-
USA0,591,591,59
Verden 10,596,296,29
Verden 20,598,998,99
Verden 3 / Premium0,5913,4913,49
Thurava0,5939,9939,99

Grupperinger – samtaler utland

Norge/EU/EØS/Sveits/Færøyene Austria, Aland, Belgium, Bulgaria, Saint Barthelemy, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, Faroe Islands, France, United Kingdom, French Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, St. Martin (Fr), Martinique, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia USA Verden 1 Andorra, Albania, Bosnia Herzegovina, Bangladesh, Brazil, Belarus, Guernsey, Greenland, Isle of Man, India, Jersey, Monaco, Moldova, Montenegro, Macedonia, Myanmar, Malaysia, Pakistan, Puerto Rico, Serbia, Russia, Thailand, Turkey, Ukraine, Virgin Islands Usa, Kosovo Verden 2 Australia, Canada, China – Peoples Rep., Hong Kong, Japan, South Korea, Mexico, New Zealand, Singapore, South Africa Verden 3 – Premium UAE, Afghanistan, Antigua & Barbuda, Anguilla, Armenia, Angola, Argentina, Aruba, Azerbaijan, Barbados, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belize, Congo Dem. Rep. (Kinshasa), Congo (Brazzaville), Ivory Coast, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cape Verde, Curacao & Bonair, Dominica, Dominican Rep., Algeria, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Falkland Islands (Malvinas), Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Equatorial Guinea, Guatemala, Guam, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, Israel, Iraq, Iran, Jamaica, Jordan, Kenya, Kirgizistan, Cambodia, St. Kitts & Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Rep. Of, Laos, Lebanon, St. Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libya, Morocco, Madagascar, Mali, Mongolia, Macau, Mauritania, Montserrat, Mauritius, Maldives, Malawi, Mocambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Oman, Panama, Peru, French Polynesia, Papua New Guinea, Philippines, Palestine, Paraguay, Qatar, Rwanda, Saudi Arabia, Seychelles, Sudan, Senegal, Somalia/Somaliland, Suriname, South Sudan, El Salvador, St. Martin (Nl), Syria, Swaziland, Turks & Caicos, Chad, Togo, Tajikistan, Timor East, Turkmenistan, Tunisia, Tonga, Trinidad & Tobago, Taiwan R.O.C., Tanzania, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, St. Vincent And The Grenadines, Venezuela, Virgin Islands Uk, Vietnam, Samoa, Yemen, Zambia, Zimbabwe

SMS / MMS utland

SMS / MMSPris per stk.
SMS fra utlandet2,39
MMS sendt fra utlandet3,29
MMS mottatt i utlandet1,99
Satellitt til / fra SMS/MMSN/A

Priser data utland

DestinasjonPris pr. MB
EU/Norden0,99*
USA1,39
Verden 11,99
Verden 211,99
Øvrige Land29,99
MCP (Satellitt)12,99
Øvrige (Fly m.m)39,99
*Etter inkludert datapakke er brukt opp

Grupperinger – data utland

EU/Norden Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Fransk Guiana, Gibraltar, Guadeloupe, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Liechenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Martinique, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike USA Verden 1 Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Brunei, Canada, Cape Verde, Chile, Ecuador, El Salvador, Filippinene, Forente Arabiske Emirater, Færøyene, Grønland, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japan, Kenya, Kina, Korea, Malaysia, Mexico, Monaco, Montenegro, Myanmar, New Zealand, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, Peru, Qatar, Saudi Arabia, Serbia, Singapore, Sri Lanka, Sveits, Sør-Afrika, Thailand, Ukraina, Uruguay Verden 2 Andorra, Bosnia og Herzegovina, Brasil, Guernsey, Hviterussland, India, Jersey, Kosovo, Makedonia, Man, Moldova, Monaco, Russland, Tyrkia Øvrige land Alle land som ikke er nevnt I gruppene: EU/Norden, USA, Verden 1, Verden 2

Samtaler til spesialnummer

SpesialnummerOppstartPris pr. min
110,112,1130,-0,-
115,1170,520,8
175,1770,521,61
815 / 5-sifret nr.0,522,41
8000,-0,-
810-140,520,82
8150,522,41
8190,520,82
9990,520,82
18608,-18,53
188013,9924,99
188110,-18,53
188210,-18,53
18858,-18,53
188824,996,99
18908,-18,53
820 00,525,91
820 1-20,5210,07
820 30,525,23
820 50,526,85
820 60,528,46
820 70,5212,9
820 80,5218,14
820 90,5221,77
829 00,525,91
829 1-20,5210,07
829 30,525,23
829 50,526,85
829 60,528,46
829 70,5212,9
829 80,5218,14
829 90,5221,77
820 4020,162,41
820 4140,322,41
820 4260,482,41
820 4380,642,41
820 44160,-2,41
820 4760,482,41
820 4880,652,41
820 49160,-2,41